Logo Logo Menu
Zamknij

Czy radny ma szczególnie istotny interes publiczny?

Gdy podmiot uznaje, że wniosek o udostępnienie informacji dotyczy informacji przetworzonej, to wzywa wnioskodawcę do wykazania przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego. Samo pojęcie szczególnie istotnego interesu publicznego wynika wprost z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale nie zostało w żaden sposób rozwinięte, czy wyjaśnione. W praktyce o tym, kto może mieć taki interes, decydują więc sądy administracyjne, oceniając indywidualnie daną sprawę.

Z orzecznictwa sądowego wynika, że wniosek radnej (radnego) może być podyktowany szczególnie istotnym interesem publicznym.

W wyroku WSA we Wrocławiu z 15 lutego 2017 r. o sygn. akt IV SA/Wr 518/16 Sąd uznał, że radny potencjalnie mógł mieć interes, pytając o inwestycje i remonty przeprowadzone przez gminę w latach 2013-2015. Sąd wyjaśnił, że wnioskodawca był radnym oraz członkiem komisji rewizyjnej, a organ nie wykazał, że żądane informacje nie miały związku z wykonywaniem mandatu radnego, zatem w sprawie mógł zaistnieć szczególnie istotny interes publiczny. Radny mógł mieć na celu zweryfikowanie wykonania gminnych inwestycji, remontów i prac budowlanych oraz wykazanych usterek i terminów ich usunięcia w interesie mieszkańców:

W literaturze przedmiotu i judykaturze wskazuje się, że charakter lub pozycja podmiotu żądającego udzielenia informacji publicznej, a zwłaszcza realne możliwości wykorzystania uzyskanych przez niego danych, maja wpływ na ocenę istnienia interesu publicznego, uzasadniającego udzielenie mu stosownych informacji przetworzonych. Jako przykład podmiotu mającego takie możliwości wskazuje się m. in. radnego, gdyż w codziennym działaniu ma on rzeczywistą możliwość wykorzystania uzyskanych informacji publicznych w celu usprawnienia funkcjonowania odpowiednich organów. Za udzieleniem radnemu informacji przetworzonej przemawia okoliczność, że określona sprawa, której dotyczy wniosek, stanowi przedmiot prac rady lub sejmiku prowadzonych in gremio, jak również fakt zasiadania przez radnego w merytorycznej komisji rady, z której zakresem działania lub bieżącą aktywnością jest powiązana treść informacji przetworzonej objętej jego wnioskiem. Wniosek o informację publiczną radnego jednostki samorządu terytorialnego wydaje się charakteryzować domniemaniem szczególnej istotności dla interesu publicznego, które może być obalone przez organ. Zapewnienie radnemu jednostki samorządu terytorialnego dostępu do informacji przetworzonej bezpośrednio potrzebnej w celu wykonywania mandatu radnego jest szczególnie istotne dla interesu publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.

Z kolei WSA w Warszawie w wyroku z 15 stycznia 2020 r. o sygn. akt II SA/Wa 1262/19 następująco wyjaśnił, że wnioskodawca – radny, wykazał szczególnie istotny interes publiczny:

W sprawie niniejszej wnioskodawca wykazał istnienie szczególnie istotnego interesu publicznego uzasadniającego pozyskanie żądanych informacji. Żądana informacja stwarzała konkretną możliwość wykorzystania jej dla właściwego funkcjonowania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług w Radzie Gminy […], w tym opracowania planu finansowania wody, w szczególności ustalenia stawek opłat za wodę. Zważywszy, że wnioskodawca, jak podał w skardze, zwrócił uwagę na „niewytłumaczalne” ubytki wody i powstałe w związku z tym dodatkowe koszty nakładane na mieszkańców przez podniesienie stawek za pobór wody, to bezsprzecznie w sprawie tej istniał szczególnie istotny interes publiczny w uzyskaniu żądanych informacji. Wnioskodawca miał realną możliwość wykorzystania żądanych informacji dla dobra ogółu. Tym samym odmowa udostępnienia żądanej informacji publicznej przetworzonej nie była uprawniona.

Więcej informacji o powyższej sprawie można przeczytać tutaj: Informacja przetworzona – czyli jaka?

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz