Logo Logo Menu
Zamknij

Przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Wnioskodawca złożył wniosek do Kierownika Miejskich Usług Komunalnych w Zgierzu, a następnie otrzymał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

Pismo nie zawierało jednak tytułu, uzasadnienia i pouczenia. Z tego względu wnioskodawca wniósł skargę na bezczynność do sądu administracyjnego. WSA w Łodzi odrzucił wspomnianą skargę uznając, że pismo wydane przez Kierownika spełniało elementy decyzji administracyjnej, a w takim przypadku wnioskodawcy nie przysługuje skarga na bezczynność, a skarga na decyzję, którą wnosi się w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

Skarżący (wnioskodawca) skierował więc do WSA w Łodzi skargę na decyzję wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wskazał, że skarga trafiła do sądu po terminie nie ze względu na opieszałość, ale ze względu na wyjątkowo zdawkową formę decyzji oraz brak pouczenia o przysługującym prawie złożenia skargi. Skarżący dodał, że gdyby decyzja zawierała pouczenie, to nie byłoby wątpliwości co do charakteru pisma wydanego przez Kierownika. 

WSA w Łodzi postanowieniem z 30 maja 2023 r. o sygn. akt II SA/Łd 482/23 uwzględnił argumenty skarżącego, a tym samym wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi na decyzję. W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił:

Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu wydając zaskarżoną decyzję nie pokusił się w żaden sposób o wyjaśnienie podstawy prawnej wydania tej decyzji i trybu jej podjęcia. Ponadto decyzja nie zawiera jakiegokolwiek uzasadnienia nie wskazując na ustalenia faktyczne, organ nie odniósł się do treści odwołania, nie wyjaśnił ostatecznie podstawy prawnej wydanej decyzji. Brak uzasadnienia oraz jednoczesny brak pouczenia o środku zaskarżenia powodują, że działanie Kierownika Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu nie pozostawało bez wpływu na sytuację prawną skarżącego. Mając na względzie ww. uchybienia organu nie może budzić wątpliwości, że działania podjęte przez skarżącego, tj. w szczególności wniesienie skargi na bezczynność organu, chociaż nieprawidłowe, świadczą o staranności podejmowanych przez niego czynności, zainteresowaniu sprawą oraz dbałości o jej ostateczne załatwienie.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz