Logo Logo Menu
Zamknij

Radny reprezentujący mieszkańców a szczególnie istotny interes publiczny

Wnioskodawca zwrócił się do dyrektora jednego z gminnych centrów kultury z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej związanej z organizacją imprezy dożynkowej.

Dyrektor uznał wniosek za informację przetworzoną i odmówił jej udostępnienia. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który wyrokiem z 25 maja 2022 r. o sygn. akt IV SA/Wr 234/21 przyznał rację skarżącemu i uchylił sporne decyzje. Sąd stwierdził co prawda, że przygotowanie blisko 100 dokumentów świadczy o konieczności przetworzenia informacji, ale dalej wyjaśnił, że skarżący wykazał interes, będąc radnym działającym w interesie grupy mieszkańców.
Sprawa nie zakończyła się jednak tak łatwo, jako że dyrektor wniósł skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia. Ostatecznie NSA oddalił ją w wyroku z 31 stycznia 2023 r. o sygn. akt III OSK 6669/21 przesądzając, że w tej sprawie skarżący (jako radny) ma szczególnie istotny interes publiczny:
W przedmiotowej sprawie należy przyznać rację skarżącemu oraz Sądowi pierwszej instancji, iż doszło do uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę, iż działa on w interesie publicznym, a jego działanie jest szczególnie istotne dla tego interesu. Wnioskodawca podał, iż reprezentuje także grupę mieszkańców, która jest zaniepokojona wydatkowaniem środków publicznych. Stąd też dokumentacja ta jest niezbędna do dokonania analizy wydatków publicznych i zasadności ich ponoszenia. Dostęp do powyższych informacji przysługuje mu również w ramach wykonywanego mandatu radnego, a uzyskane informacje będą podstawą do podjęcia dalszych czynności, związanych z uzyskanym mandatem. Zdaniem Naczelnego Sąd Administracyjnego interes publiczny bez wątpienia odnosi się do gospodarowania mieniem komunalnym, a analiza wydatków publicznych i zasadności ich ponoszenia przez radnego gminnego oraz członków gminnej wspólnoty samorządowej mogą wpłynąć na racjonalizację wydatkowania środków publicznych w przyszłości, zaś złożenie wniosku radnego gminnego nie tylko umożliwia, ale i wzmacnia należyte spożytkowanie udzielonej mu informacji publicznej. Jest to konsekwencją członkostwa w radzie gminy, która pełni ustrojową rolę organu uchwałodawczego i kontrolnego w gminie. Pozyskanie danych w trybie u.d.i.p. może uruchomić sformalizowane i bardziej szczegółowe kontrole działalności i finansowania gminnych instytucji kultury przeprowadzane poza planowanymi działaniami kontrolnymi. Uruchomienie takiej kontroli może wpłynąć na racjonalizację wydatków, jeśli do tej pory nie one posiadały takiej cechy i w ten sposób przynieść korzyść gminnej wspólnocie samorządowej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz