Logo Logo Menu
Zamknij

Korzystajmy z ePUAP przed sądami administracyjnymi!

Od 31 maja 2019 r., po wieloletnich oczekiwaniach, możemy w postępowaniach przed sądami administracyjnymi korzystać z ePUAP. Czy dotyczy to postępowań wszczętych wedle poprzednich reguł?

Wcześniej ePUAP był, ale jakoby go nie było

Przed tą datą z ePUAP mogliśmy korzystać w postępowaniach przed organami administracji. Zatem skoro mogliśmy wysyłać do organów w formie elektronicznej np. odwołania, to może można było wysłać też skargę (na bezczynność, na decyzję, itd.), skoro skargę wnosi się wprawdzie do sądu, ale za pośrednictwem organu?

Pierwszym problemem było to, że takie pismo, w ocenie sądów administracyjnych, choćby opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisane profilem zaufanym ePUAP, traktowane było jako niepodpisane. Wynikało to z braku przepisów w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które uznawałby taki elektroniczny podpis, w miejsce tradycyjnego, własnoręcznego podpisu. Ten problem nie był nadto dolegliwy, bo przecież w przypadku niepodpisanego pisma, sądy wzywają do usunięcia tego braku formalnego. Można było więc wysłać w tej formie skargę, licząc się z tym, że pisma nie unikniemy – najpóźniej reagując na wezwanie sądu i podpisując skargę.

Drugi problem może wydawać się bardziej zaskakujący. Otóż, z uwagi na brak regulacji w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi procedury regulacji wnoszenia skarg w formie elektronicznej, sądy uznawały, że datą złożenia skargi była nie data jej wysłania przez np. ePUAP (potwierdzona nawet wystawionym Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia), ale… jej wydrukowania! Zatem jeżeli termin do złożenia skargi na decyzję upływał w piątek, a pracownica lub pracownik urzędu wydrukował ją dopiero w poniedziałek, po przyjściu do pracy po weekendzie, to okazać się mogło, że wnieśliśmy skargę po terminie, więc zostanie ona oddalona i nie doczekamy się merytorycznego rozpatrzenia sprawy.

Zob.: Wnoszenie skargi przez ePUAP.

Na szczęście, od ostatniego dnia maja 2019 r. te problemy to przeszłość. Nawet w przypadku postępowań, które wszczęliśmy za poprzedniego stanu prawnego (np. na początku 2019 r.). Zgodnie z przepisami przejściowymi, do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego przepisu, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach tych strona może dokonać wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez sąd do obsługi doręczeń oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw).

Co zrobić, żeby sąd administracyjny doręczał nam pisma w sposób elektroniczny?

Stanowi o tym art. 74a § 1 PPSA:

Doręczenie pism przez sąd następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełniła jeden z następujących warunków:

1) wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo;

2) wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała sądowi adres elektroniczny;

3) wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskazała sądowi adres elektroniczny.

Elektroniczną skrzynką podawczą sądów są konta na ePUAP. Zatem, najprościej, wnieść skargę przez ePUAP – wówczas w tej formie będzie doręczana korespondencja. Gdy już z jakiegoś powodu kierujemy pismo tradycyjnie (papierowo) – np. wówczas, gdy podmiot zobowiązany do jawnego działania, który skarżymy, nie posiada konta na ePUAP – ale ma to być ostatni raz, to możemy w piśmie wnieść o doręczanie elektronicznie, wskazując przy tym adres. Podobnie, jeżeli sąd się zwróci o doręczanie pism elektronicznie, a my się zgodzimy, to wówczas też skorzystamy z dobrodziejstwa informatyzacji.

Co jeszcze dobrze wiedzieć?

  • Do pism składanych przez ePUAP nie trzeba składać odpisów, jak miało to miejsce „w papierze”.
  • Podpisać należy wnoszone pismo i każdy załącznik – ma to praktyczne znaczenie, gdy opatrujemy pismo nie profilem zaufanym ePUAP, ale podpisem elektronicznym.
  • Nasz pełnomocnik musi mieć pełnomocnictwo podpisane elektroniczne, które winien też wnieść elektronicznie.
  • Do pism otrzymywanych „w papierze” sąd powinien dołączyć informację o warunkach wnoszenia oraz doręczania pism przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Nawet, jak skargę wnosimy przez ePUAP, to możemy zrezygnować z doręczania pism elektronicznie, ale musimy to jasno zaznaczyć (na ePUAP jest taka opcja do zaznaczenia).
  • Nowelizacja, która weszła w życie 31 maja 2019 r. zmienia także inną rzecz, niezwiązaną z informatyzacją; otóż w każdym pierwszym piśmie w sprawie musimy podać numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer identyfikacyjny REGON. Wcześniej podanie takich danych nie było wymagane przez przepisy procedury sądowoadministracyjnej.

Jakie korzyści przyniesie informatyzacja?

  • Oszczędzamy koszty: znaczków, druku, kopert, papieru, nie tracimy czasu na poczcie.
  • Przyśpieszamy postępowanie: sąd nie musi czekać, aż w końcu dotrze do nas list polecony, ani my nie musimy czekać, aż wysłany przez nas list trafi do sądu.

Pierwsze koty za płoty

My już pierwsze skargi elektroniczne mamy za sobą. Zobaczymy wkrótce jak w praktyce sprawdza się komunikacja elektroniczna z sądami i na ile pozwoliła przyspieszyć postępowanie.

Jak napotkacie na jakieś problemy z funkcjonowaniem ePUAP w sądach administracyjnych – dajcie znać!

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.