Logo Logo Menu
Zamknij

Wytyczne w sprawie zadań dla urzędów kontroli skarbowej na 2010, 2011, 2012 rok

Minister Finansów udostępnił, po wyroku WSA w Warszawie, zadania urzędów kontroli skarbowej.

22 stycznia 2014 r. zwróciliśmy się o udostępnienie wytycznych w sprawie zadań dla urzędów kontroli skarbowej na 2010, 2011, 2012 rok.

Decyzją z 26 marca 2014 r. powołując się na tajemnicę skarbową Minister Finansów, odmówił udostępnienia wnioskowanych informacji.

uzasadnienie decyzji ministra finansów

Decyzja została podtrzymana 29 kwietnia 2014 r. przez Ministra Finansów, który podkreślił:

Treść uzasadnienia decyzji

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z 4 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1109/14 uchylił obie decyzje i podniósł m. in:

Tymczasem wytyczne dotyczą właśnie pewnych ogólnych reguł i sposobów działania organów kontroli w szeregu prowadzonych przez nie postępowań. Nie są wobec tego „informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi w ramach kontroli skarbowej”, a są raczej opisem tego, jak takie informacje należy pozyskiwać, gromadzić i opracowywać. Wytyczne nie mogą zatem być objęte tajemnicą skarbową, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej. Nietrafne są również argumenty dotyczące art. 2 ust. 1 w/w ustawy. Przepis ten wyznacza zakres kontroli skarbowej, ale właśnie z jego brzmienia daje się wyprowadzić wniosek, że kontrola ta dotyczy określonej sytuacji faktycznej. Tylko bowiem w konkretnej sytuacji ocenić można rzetelność deklarowanych przez podatnika podstaw opodatkowania, wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy ze środków publicznych, czy też skontrolować źródła pochodzenia majątku.

Odnosząc się do argumentacji Ministra Finansów, że ujawnienie wnioskowanych przez stronę dokumentów – wytycznych, ze względu na charakter zawartych w nich informacji, miałoby negatywny wpływ na efektywne wykonywanie zadań organów kontroli skarbowej oraz mogłoby utrudnić realizację ich ustawowych celów, Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej ogranicza prawo do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych m.in. w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Z kolei ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr. 182, poz. 1228 ze zm.) określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody, o których mowa w art. 5 tej ustawy. W polskim systemie prawnym istnieją zatem normy, pozwalające, niezależnie od art. 34 ustawy o kontroli skarbowej, na ochronę informacji dających organowi władzy publicznej możliwość niezakłóconego działania, mającego na celu realizowanie zadań w zakresie ochrony interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.


Minister Finansów nie wniósł skargi kasacyjnej i udostępnił wnioskowne wytyczne.

Odpowiedz na wniosek

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.